විහාර මහා දේවී විශ්‍රාම ශාලාව

කැලණිය රජ මහා විහාරය වන්දනා මාන කරන බැතිමතුන්ට

විහාර මහා දේවී විශ්‍රාම ශාලාව

කැලණිය රජ මහා විහාරය වන්දනාමාන කිරීමට පැමිණෙන සියලුම බැතිමතුන්ට පහසුකම් සැලසීම සඳහා විහාර මහා දේවි වන්දනා ශාලාව ඉදිකර ඇත. එය පිහිටා ඇත්තේ කැලණිය පන්සලට යාබදව අසල ය. මෙම වන්දනා ශාලාව සුවපහසු කාමර 15 කින් සමන්විත වන අතර නේවාසිකාගාර කණ්ඩායම් සඳහාද ඇත. ඔබට මෙම ශාලා පහසුකම් වෙන්කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් වැඩිදුර විස්තර සඳහා 07268620 අංකයෙන් කළමණාකරු කමල් සමරවීර මහතා අමතන්න.

Contact Info

ලිපිනය

විහාර මහා දේවී විශ්‍රාම ශාලාව, කැලණිය රජ මහා විහාරය, කැලණිය, ශ්‍රී ලංකාව.

Contact Info

ප්‍රතිචාර යොමු කරන්න.

[email protected]

වෙන්කිරීම් ගැනීම සඳහා අපව අමතන්න.

    සිංහල