උත්සව

උත්සව

දුරුතු පෙරහැර

කැලණිය

සෑම වසරකම දුරුතු මාසයේ (ජනවාරි) පුර පසළොස්වක පොයා දිනයට පෙර “දුරුතු පෙරහැර” නමින් පෙරහැරක් පවත්වනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාවේදී, සිය දහස් ගණනක් [...]

නිල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීම

කැලණිය

කැලණිය රාජ මහා විහාරයේ නිල වෙබ් අඩවිය දියත් කිරීමේ උත්සවය සැප්තැම්බර් 12 වන දින පෙ.ව. 10.30 ට ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේදී [...]

සිංහල