ධර්මය

ආචාර්ය දෙනියායේ පඤ්ඤාලෝක බුද්ධරක්ඛිත හිමි - කැලණිය රජ මහා විහාරය - ශ්‍රී ලංකාව

ආචාර්ය දෙනියායේ පඤ්ඤාලෝක බුද්ධරක්ඛිත හිමි - කැලණිය රජ මහා විහාරය - ශ්‍රී ලංකාව

කැලණිය රජ මහා විහාරය පිළිබඳව තවත් දැනගන්න

බ්ලොග් අඩවිය

සිංහල