වර්ගය: Solius Mendis

සෝලිස් මැන්දිස් - චිත්‍ර සහ මුර්ති ශිල්පී

කැලණිය රජ මහා විහාරය කලාගාරයක් බවට පත් කළ දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියා ගැන කතා නොකොට කැලණිය විහාරය පිළිබඳ විස්තරයක් සම්පූර්ණ කළ නොහැක. හෙලේනා විජේවර්ධන මහත්මිය, ප්‍රතිස්ථාපනය පිළිබඳ තීරණය කිරීමෙන් පසු [...]

වැඩිදුර කියවන්න.

නව සිතුවම්

පුරාණ කාලයේ සිටම සම්ප්‍රදාය වී ඇත්තේ පන්සල්වල බිත්ති ජාතක කථා වල නිරූපණය කිරීමයි. නමුත් කැලණිය විහාරය සිය නව සිතුවම් තුළ මෙම චාරිත්‍රයෙන් ඉවත්ව ගොස් තිබේ. [...]

වැඩිදුර කියවන්න.
සිංහල
English (UK) සිංහල