නිල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීම

කැලණිය

කැලණිය රාජ මහා විහාරයේ නිල වෙබ් අඩවිය දියත් කිරීමේ උත්සවය සැප්තැම්බර් 12 වන දින පෙ.ව. 10.30 ට ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේදී 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා දින උදෑසන 10.30 සිට පැවැත්වෙනු ඇත.

නව වෙබ් අඩවිය අතිගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් දියත් කරනු ලබන අතර ඔහු විසින් රැස්ව සිටි පිරිස අමතනු ඇත.

සිංහල